ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Επιστημονική Μεθοδολογία


Διδάσκων/ουσα: Ασλανίδη Μαρία
Κωδικός Μαθήματος: THE102
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 1
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA347

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό0
Φροντιστήριο13
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Αυτοτελής Μελέτη56
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

    Επιστημονική Μεθοδολογία
Mέγεθος: 204.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

To μάθημα έχει δύο επίπεδα: 1) είναι μια εισαγωγή στην έννοια της επιστημονικής μεθοδολογίας στις φυσικές & θετικές επιστήμες από τη μία, και στις ανθρωπιστικές & κοινωνικές επιστήμες και την τέχνη από την άλλη, και –κατά συνέπεια- και στη διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος. 2) στοχεύει στη μύηση στις μεθόδους και στα απαραίτητα βήματα για την εκπόνηση επιστημονικής εργασίας: την αναζήτηση βιβλιογραφίας και την εξοικείωση με τις πηγές και τα επιστημονικά δεδομένα, την αξιολόγηση, ερμηνεία και τον τρόπο παράθεσής τους, τη δομή και  μορφή της εργασίας, στο επιστημονικό ύφος, την τεκμηρίωση, επιχειρηματολογία και ορολογία, τον τρόπο προφορικής παρουσίασης.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- Η εισαγωγή στην επιστημονική σκέψη και την κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της μεθοδολογίας

- η κατανόηση του ερευνητικού ερωτήματος ως αλληλένδετου με τη μεθοδολογία

- η εξοικείωση με τα στάδια της έρευνας και τις πηγές/ πόρους

- η εξοικείωση με τα στάδια συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας

- η ικανότητα δόμησης και εκπόνησης επιστημονικής εργασίας


Περιεχόμενο (Syllabus):

 

Εβδομάδα #1:  Εισαγωγή – Ορισμοί - θεωρία: εισαγωγικά ιστορικά – διάκριση μεταξύ φυσικών/ θετικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και σχέσεις μεταξύ τους από την εποχή του Διαφωτισμού

Εργαστήριο: κριτική ανάγνωση κειμένου: ξεκίνημα στην τάξη & ανάθεση 1ης άσκησης (: αναγνώριση  εννοιών-κλειδιών & δομής κειμένου,  εισαγωγή στην έννοια της θεωρίας)

 

Εβδομάδα #2:  Τα είδη των εργασιών στο πανεπιστήμιο (προπτυχιακές, πτυχιακή, μεταπτυχιακές, διδακτορική διατριβή), οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια μιας καλής εργασίας. Επισκόπηση της διαδικασίας εκπόνησης μιας εργασίας

Εργαστήριο: παρουσίαση της 1ης άσκησης στην τάξη από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 2ης άσκησης (αναγνώριση δομής κειμένου και κριτική)

 

Εβδομάδα #3:  Διάκριση μεταξύ περιγραφικών εργασιών (σύνθεσης), αναλυτικών εργασιών και εργασιών που επιχειρηματολογούν γύρω από μια θέση

Εισαγωγικά στη βασική δομή και τη μορφή μιας προπτυχιακής εργασίας

Εργαστήριο: παρουσίαση της 2ης άσκησης από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 3ης άσκησης (σύνδεση δομής με τρόπο συγγραφής: λογική και γλωσσική σύνδεση μεταξύ παραγράφων και επιχειρηματολογία)

 

Εβδομάδα #4:  Μεθοδολογία: η έρευνα ως τρόπος σκέψης και η σημασία της διατύπωσης ενός θέματος/ ερευνητικού ερωτήματος

Εργαστήριο: παρουσίαση της 3ης άσκησης από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 4ης άσκησης (παράφραση)

 

Εβδομάδα #5:  Αναζήτηση υλικού/ είδη πηγών: πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφία) – έντυπες και διαδικτυακές – συνεντεύξεις – οπτικοακουστικό υλικό

Εργαστήριο: παρουσίαση της 4ης άσκησης από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 5ης άσκησης (παρουσίαση και κριτική βιβλίου)

 

Εβδομάδα #6:  Τρόποι αναζήτησης βιβλιογραφίας και λοιπού υλικού (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις). ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & εισαγωγή από το επιστημονικό προσωπικό & ασκήσεις.

Εργαστήριο: παρουσίαση της 5ης άσκησης  από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 6ης άσκησης (αναζήτηση βιβλιογραφίας στο δημόσιο κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και συνδυασμός με επιτόπια έρευνα & ηλεκτρονικές πηγές)

 

Εβδομάδα #7:  Εκπόνηση σχεδίου και σταδίων εκπόνησης εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα “εργαλεία συλλογής δεδομένων” (πηγές, βιβλιογραφία, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, οπτικοακουστικό υλικό)

Εργαστήριο: παρουσίαση της 6ης άσκησης από τους φοιτητές –σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος–  ανάθεση της 7ης άσκησης (κατά ομάδες: εντοπισμός διαφορών μεταξύ ενός κειμένου καλλιτέχνη, ενός  κειμένου των θετικών επιστημών και ενός κειμένου των ανθρωπιστικών/ κοινωνικών επιστημών)

 

Εβδομάδα #8:  Επισκόπηση και κριτική επεξεργασία/ αξιολόγηση της βιβλιογραφίας και του λοιπού υλικού (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις) – ποιοτική και ποσοτική ανάλυση και συνδυασμός των δύο – επιλογή και ορισμός θεωρητικού/ μεθοδολογικού πλαίσιου

Εργαστήριο: παρουσίαση της 7ης άσκησης από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 8ης άσκησης (συγγραφή λήμματος)

 

Εβδομάδα #9:  Η διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Εργαστήριο: παρουσίαση της 8ης άσκησης από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 9ης άσκησης σε ομάδες (debate)

 

Εβδομάδα #10:  Τρόποι παραπομπής στη βιβλιογραφία στο κείμενο και παράθεσης της βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας

Εργαστήριο: παρουσίαση της 9ης άσκησης από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– αναγγελία της 10ης άσκησης (τρόπος παραπομπής στη βιβλιογραφία  και τις πηγές)

 

Εβδομάδα #11:  Συγγραφή συνόψεων (abstracts) μιας επιστημονικής εργασίας

Εργαστήριο: εκπόνηση στην τάξη και παρουσίαση της 10ης άσκησης (εξάσκηση στους τρόπους παραπομπής στη βιβλιογραφία στο κείμενο και παράθεσης της βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας) από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 11ης άσκησης (διατύπωση θέματος/ ερευνητικού ερωτήματος και σκελετός/περιεχόμενα εργασίας)

 

Εβδομάδα #12:  Επισκόπηση των βασικών κανόνων συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας

Εργαστήριο: εκπόνηση στην τάξη και παρουσίαση της 11ης άσκησης από τους φοιτητές –σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος– ανάθεση της 12ης άσκησης (προφορική παρουσίαση σε pp προηγούμενου θέματος)

 

Εβδομάδα #13:  Η ρητορική της εικόνας 1) στην έντυπη εργασία 2) στην προφορική (προετοιμασία powerpoint). Λεζάντες εικόνων (στην προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία). Λίστα εικόνων και των πηγών προέλευσής τους.

Εργαστήριο: εκπόνηση στην τάξη και παρουσίαση της 12ης άσκησης από τους φοιτητές – σχολιασμός από κοινού με τους φοιτητές & διάλογος.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Umberto Eco, Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Νήσος, 2001.
  • Patrick Dunleavy, Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Πλέθρον,
  • Αλέξης Πολίτης, Υποσημειώσεις και Παραπομπές. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998.
  • Θρασύβουλος Μπέλλας, Δομή και Γραφή της Επιτσημονικής Εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.

Βασική Πηγή μαθήματος: MLA (Modern Language Association) Βλ.: Joseph Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers. 2003 http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/749/01/ http://owl.english.purdue.edu/sitemap/


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα είναι τρίωρο. 1) Στις δύο πρώτες ώρες γίνεται διάλεξη με τη βοήθεια διαδικτυακού και περιστασιακά οπτικοακουστικού υλικού σε διάλογο με τους φοιτητές.  Επί μέρους μέθοδοι  που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του τύπου της διάλεξης με σκοπό την αλληλεπίδραση με τους φοιτητές, είναι: οπτικοακουστικό υλικό το οποίο συζητείται και αναλύεται· περιστασιακά, brainstorming (με αφετηρία την πρότερη γνώση από προηγούμενα μαθήματα)·η σύνδεση με τις πρότερες γνώσεις και την καθημερινή εμπειρία και σημαντικά κοινωνικά ή άλλα ζητήματα· η χρήση κειμένων –για τις ασκήσεις- και γενικότερα παραδειγμάτων που αναφέρονται σε σύγχρονα κοινωνικά ή άλλα ζητήματα, συχνά από την επικαιρότητα που αφορούν όλους. Η επιλογή του θέματος της τελικής εργασίας ακολουθεί την ίδια λογική. 2)  Η τρίτη ώρα έχει τη μορφή εργαστηρίου, στο οποίο παρουσιάζονται οι ασκήσεις που ανατίθενται κάθε εβδομάδα στους φοιτητές. Ο σχολιασμός των εργασιών ξεκινά από τους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι απευθύνουν τα σχόλιά τους στους συμφοιτητές του, και ο διδάσκων, τελευταίος, συνοψίζει και συμπληρώνει. 3) Η εβδομαδιαία άσκηση θεωρείται βασικό μέρος της μεθόδου εκμάθησης.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

 Οι φοιτητές αξιολογούνται από τις εβδομαδιαίες ασκήσεις προφορικά και χωρίς να βαθμολογούνται. Οι ασκήσεις έχουν ως στόχο την εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή. Η τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται με γραπτή εργασία που παραδίδεται κατά τη διάρκεια της εξεταστικής, στην οποία οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν κατά τη διάλεξη και από τις ασκήσεις, κάθε εβδομάδα. 


Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 25-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα