ΤΤΗΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα µε το Π.∆. 407/80
Social Media
Δημοσίευση: 12-01-2017 13:48 | Προβολές: 2143
    Περίληψη και πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 158.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε πλήρη ή µερική απασχόληση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 407/80, επιστηµόνων αναγνωρισµένου κύρους κατόχων διδακτορικού διπλώµατος είτε εξαιρετικής εµπειρίας, για την διεξαγωγή διδακτικού, επιστηµονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά µε τη σύµβαση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017, του γνωστικού αντικειµένου: «∆ιδακτική της Τέχνης και ∆ηµιουργικές Τεχνολογίες»

Με τον όρο «∆ιδακτική της Τέχνης και ∆ηµιουργικές Τεχνολογίες» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαµβάνει το απαιτούµενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες για τη διεπιστηµονική επισκόπηση της ∆ιδακτικής της Τέχνης µε έµφαση στη ∆ηµιουργική Τεχνολογία (Creative Technology), και που συνδυάζει την τεχνολογία, το σχεδιασµό, την τέχνη και τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Το εν λόγω γνωστικό αντικείµενο εστιάζει στις µεθόδους διδασκαλίας των ψηφιακών µορφών τέχνης, καθώς και στη διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον µάθησης του σχολείου (τόσο στην Πρωτοβάθµια, όσο και στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση), ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στην ενσωµάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη ∆ιδακτική της Τέχνης, και ορίζει τις πρακτικές, τις θεµατικές και τις δυνατότητές της.

Η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί για την πλήρωση της εν λόγω θέσης θα καλύψει τη διδασκαλία των µαθηµάτων α) THE405 - Παιδαγωγικά ΙΙ: ∆ιδακτική Θεωρία και Πράξη της ∆ιδασκαλίας και β) THE605 - ∆ιδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόµενο και Πρακτική Εµπειρία στην Π/θµια Εκπαίδευση για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016 - 2017.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µέχρι και την Παρασκευή 27-01-2017 να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστηµίου, αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πιστώσεων θέσεων Π∆ 407/80 στο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδ. Έτος 2016-2017.

Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι επιλεγούν από το αρµόδιο όργανο του Πανεπιστηµίου, η ισχύς της σύµβασής των θα άρχεται από τότε που θα υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια υπηρεσία του Πανεπιστηµίου.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από τη Γραµµατεία του Τµήµατος (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα, τηλ. 2661087860 & 87861) ή από την ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστηµίου: www.ionio.gr

Κέρκυρα, 16-12-2016

Με εντολή Πρύτανη

Η Αναπλ. Προϊστ. Γραµµατείας του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Αρωνιάδα Σωτηρία Σοφία


Επιστροφή