ΤΤΗΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80 - Εαρινό εξάμηνο 2018-2019
Social Media
Δημοσίευση: 24-01-2019 12:15 | Προβολές: 1952
Έναρξη: 24-01-2019 |Λήξη: 08-02-2019
[Έληξε]

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχουν οι διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν πρόκειται να καλύψουν τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για τα γνωστικά αντικείμενα:

1. «Τεχνολογίες Εικονικών Περιβαλλόντων στην Εκπαίδευση»
Το γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Εικονικών Περιβαλλόντων στην Εκπαίδευση" εστιάζει κατά κύριο λόγο σε ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με εκπαιδευτικά θέματα με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος για το διδασκόμενο αντικείμενο και, ιδιαίτερα, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με βάση τον έντονο προσανατολισμό στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών των εικονικών κόσμων στην εκπαιδευτική διαδικασία, το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εκτείνεται σε θέματα παιγνιοποίησης (gamification), σοβαρών παιχνιδιών (serious games) και ψηφιακών παιχνιδιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών διαδικτύου ειδικού σκοπού, όπως τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS). Ταυτόχρονα στο επίπεδο των πρακτικών εφαρμογών που εντάσσονται στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εικονικών κόσμων που υποστηρίζουν και επεκτείνουν μέσω τεχνολογίας τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες με έμφαση στη διδακτική της Τέχνης.

2. «Κοινωνική Πληροφορική, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση»
Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πληροφορική, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση» εξετάζει τη δημιουργία και επαναδημιουργία κοινωνικών συμβάσεων και προτύπων μέσω της χρήσης λογισμικού και τεχνολογίας και εστιάζει στην μελέτη των διαφόρων ειδών ομαδικής αλληλεπίδρασης μέσω διασυνδεδεμένων διαδικτυακά υπολογιστικών συστημάτων, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που κάνουν χρήση τεχνολογιών διαδικτύου. Ενδεικτικές εφαρμογές αποτελούν τα ηλεκτρονικά μαθήματα και τα περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικά (αλλά όχι αποκλειστικά) στο πεδίο της τέχνης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι και την 8η Φεβρουαρίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132, Κέρκυρα, τηλ. 2661087863.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στις οποίες θα αναφέρεται και το γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (εις διπλούν)
2. Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών (εις διπλούν)
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)
5. Για τους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα, από 10:00-13:00 στη διεύθυνση ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα, τηλ. 2661087863.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 

 


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 20-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα