Προκήρυξη εκλογών 2018 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π στη Συνέλευση ΤΤΗΕ
Social Media
Δημοσίευση: 26-11-2018 12:00 | Προβολές: 1132
Σημαντική Ημερομηνία: 29-11-2018
[Έληξε]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 13, παρ. 1, εδ. στ΄ του ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)
2. του άρθρου 9, παρ. 3 & 4 της Υ.Α. υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β΄)
3. του άρθρου 10 της Τροποποιητικής Υ.Α. υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1 (Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης) (ΦΕΚ 3669, τ. Β’ 13-11-2017) με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»:
«Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων»
1. Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
2. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και προκηρύσσεται από τον πρύτανη, τον κοσμήτορα και τον πρόεδρο τμήματος, αναλόγως αν αφορά σε εκπροσώπηση στη σύγκλητο, τη σχολή, (γενική συνέλευση και κοσμητεία) ή στο τμήμα (συνέλευση τμήματος και γενική συνέλευση τομέα). Το όργανο που προκηρύσσει συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους, και αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας δεν επαρκούν, από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης κατηγορία προσωπικού του παρόντος άρθρου…»

1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ετήσια θητεία (από 1-12-2018 έως 30-11-2019). Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού.

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, ισόγειο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.

3. Καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Νικόλαος-Γρηγόριος Κανελλόπουλος


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 20-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα