Ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος
Social Media
Δημοσίευση: 05-09-2018 14:27 | Προβολές: 1228
    Κείμενο Ανακοίνωσης
Mέγεθος: 365.75 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρου 21, παρ. 1γ του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

- του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ίδιου νόμου,

- της υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής της οικείας κατηγορίας: α) προπτυχιακοί φοιτητές ή β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά Τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο Τμήμα.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά Τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα.

Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές νοούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και ως υποψήφιοι διδάκτορες αυτοί που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη.

Το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των φοιτητών του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ν. Γ. Κανελλόπουλος


Επιστροφή