Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Social Media
Δημοσίευση: 23-05-2018 17:09 | Προβολές: 1144
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 445.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε 6 εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» (ΔΗΔ) για τα Ακ. Έτη 2018-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, τo Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)».

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.

Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να είναι είτε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες, οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών. Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύματος πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους τα μέλη Σ.Ε.Π. τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε. θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά τα δύο (2) εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση του «Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» (ΔΗΔ) του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2018-2021» που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.


Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (www.eap.gr) από 24-05-2018 (16:00) έως τις 13-06-2018 (23:59).


Επιστροφή