Εκπροσώπηση των φοιτητών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του ΤΤΗΕ
Social Media
Δημοσίευση: 12-02-2018 18:02 | Προβολές: 1106

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3374/2005: «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» (ΦΕΚ 189/2005 τ. Α΄), ορίσετε τον εκπρόσωπό σας στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για τον τρόπο ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Ν. Γ. Κανελλόπουλος


Επιστροφή