Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση και Εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υπ. Διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΤΗΕ
Social Media
Δημοσίευση: 23-11-2017 17:56 | Προβολές: 1082

Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρου 21, παρ. 1γ του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

- του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ίδιου νόμου,

- της υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής της οικείας κατηγορίας: α) προπτυχιακοί φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά Τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο Τμήμα.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά Τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα.

Ως φοιτητές νοούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες (βλ. και άρθρο 2 Ορισμοί, περ. α του Ν. 4485/2017).

Δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι., καθώς και δικαίωμα εκλογής στα όργανα αυτά έχουν (βλ. και άρθρο 2 Ορισμοί, περ. β του Ν. 4485/2017):

- οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,

- οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,

- υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ανδρέας Φλώρος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το διάστημα από 1-12-2017 έως και το πέρας του τρέχοντος ακαδ. έτους 2017-2018

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, να εκλέξουν δύο εκπροσώπους τους,με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν, ως μέλη, στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κατά το διάστημα από 1-12-2017 έως και το πέρας του τρέχοντος ακαδ. έτους 2017-2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος β του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/ 16-7-2008).

Λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις:

- του άρθρου 2 «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.», παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄, 30-5-2017): «Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2017.»

- του νέου Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄, 4-8-2017) και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄», παρ. 2β, καθώς και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2)και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της προαναφερθείσας εγκυκλίου του Υπουργείου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ανδρέας Φλώρος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή