Πρακτικά Εκλογών Κοσμητόρων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου [2017]
Social Media
Δημοσίευση: 18-10-2017 17:00 | Ενημέρωση: 19-10-2017 14:55 | Προβολές: 2765

Στη συνέχεια παρατίθενται τα πρακτικά εκλογών Κοσμητόρων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου:

  • της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας,
  • της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και
  • της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ο κύριος Γιώργος Κεντρωτής του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, αφού συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των των εγκύρων ψήφων των εκλεκτόρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 & 2 του άρθρου 19 του Ν. 4485/17, ήτοι τριαντα τρεις (33) ψήφους.

Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας PDF file


Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου ο κύριος Ανδρέας Φλώρος του Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αφού συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των εκλεκτόρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 & 2 του άρθρου 19 του Ν. 4485/17, ήτοι τριάντα τέσσερις (34) ψήφους.

Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών PDF file


Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται Κοσμήτορας της Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ο κύριος Κωνσταντίνος Οικονόμου του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, αφού συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των εκλεκτόρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 & 2 του άρθρου 19 του Ν. 4485/17, ήτοι τριανταμία (31) ψήφους.

Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής PDF file


Βλ. επίσης σχετικά με τις Κοσμητορικές Εκλογές:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων 2017
Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή