Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δ/θμια Εκπαίδευση


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: EDU301
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (για το ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 3 (7 για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 4
Προαπαιτούμενα: EDU202

Σύντομη Περιγραφή:

Εμπειρία σε διάφορες μεθόδους δημιουργίας τέχνης, εργαλεία, και μέσα κατάλληλα για τη διαφοροποιημένη μάθηση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανάπτυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πόρων και των μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών, προφορικών και γραπτών εκπαιδευτικών υλικών και τεχνικών. Μελέτη και πρακτική της πολιτιστικής ανταπόκρισης με διαφορετικούς πληθυσμούς της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ανάπτυξη πρακτικών που βασίζονται στην εκπαιδευτική θεωρία, τη γνώση του περιεχομένου και την παροχή στοιχείων από τους μαθητές και προβληματισμός. Έμφαση στο σχεδιασμό μαθημάτων, τη διδασκαλία και τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης. Άμεση παρατήρηση και εποπτευόμενη συμμετοχή με διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες σε σχολικά περιβάλλοντα επιπέδου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 16 ώρες πρακτικής εμπειρίας. Συζήτηση, διαλέξεις, και εργαστήριο.

* Οι διδακτικές ώρες αναλύονται ως εξής: 2 ώρες θεωρία / 2 ώρες εργαστηριακό/Πρακτική Άσκηση.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται να:

  • αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τη διδασκαλία των μαθημάτων της Τέχνης με στόχο να αναδείξουν την ολιστική δυναμική της Τέχνης
  • κατανοήσουν ότι οι τέχνες διδάσκουν τις σχέσεις μεταξύ της χρήσης των απαραίτητων τεχνικών μέσων και της επίτευξης των επιθυμητών σκοπών
  • θεμελιώνουν τους σχεδιασμούς τους σε στέρεες παιδαγωικές αρχές, αξιοποιώντας τα αλληλεπιδραστικά και συνεργατικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων τεχνολογιών, στοχεύοντας στην παραγωγή της γνώσης και της δημιουργίας πολυεπίπεδων μορφών τέχνης νοηματικά και αισθητικά
  • αξιοποιούν τους τεχνολογικούς πόρους στη διδασκαλία της τέχνης με στόχο την απόκτηση συλλογιστικών δεξιοτήτων μέσω παρεμβάσεων της Τέχνης
  • ενεργοποιούν το στοχασμό των μαθητών τους, προσδίδοντας έμφαση στους μαθητές, να προτρέπουν τόσο στην αναλυτική/κριτική σκέψη όσο και σε συνθετική/δημιουργική δραστηριότητα και η πορεία διδασκαλίας να είναι συντονισμένη με τα ιδιόμορφα δεδομένα της δημιουργικής πράξης (τα νοήματα δημιουργούνται με τρόπους παραγωγής νοήματος αναπαραστατικά, συμβολικά συστήματα, μορφολογικά χαρακτηριστικά του κάθε έργου)

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Εκπαιδευτικές αρχές, τεχνικές, νοητικά μοντέλα,παραγωγικοί συσχετισμοί, Τεχνολογία, Τεχνική και Τέχνη

2η Εβδομάδα

Μέθοδοι Διδασκαλίας- Κριτική παρουσίαση των μεθόδων διδασκαλίας των μαθημάτων Τέχνης (οι τέχνες ως πολιτισμικές αντικειμενοποιήσεις, αλλά και εύφορα αγωνιστικά πεδία, προνομιακοί χώροι κοινωνικών πειραματισμών και χειροπιαστών ουτοπιών)

3η Εβδομάδα

Πορεία διδασκαλίας - Στάδια διδασκαλίας - Δομικά στοιχεία μιας διδακτικής δραστηριότητας ενταγμένης στο πλαίσιο της Καλλιτεχνικής Παιδείας και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της 

4η Εβδομάδα

Διδακτέα ύλη - οδηγίες διδασκαλίας - περιοριστικά πλαίσια (πχ. παραπρόγραμμα, σύνδεση δραστηριοτήτων με στερεοτυπικές αντιλήψεις, κατευθυνόμενες ή επιβεβλημένες, διαχωρισμός δραστηριοτήτων)

5η Εβδομάδα

Οπτική επικοινωνία - σύνταξη - αρχή της ερμηνείας αντί της αναπαράστασης (πειραματισμός, ρευστότητα, μη προφανές,  ετερότητα)

6η Εβδομάδα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία ως μαθησιακή διαδικασία, ως οργανωτική και παιδαγωγική στρατηγική (συνεξελίσσεται με την αυτεπίγνωση και τη συλλογιστική ικανότητα, επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός, αλλά και επίγνωση προθέσεων, πεποιθήσεων των άλλων)

7η Εβδομάδα

Εκτίμηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς - πομποί και δέκτες καλλιτεχνικών μηνυμάτων, διεύρυνση της αυτοαντίληψης, καλλιτεχνική παιδεία ως τόπος αναπαραγωγής αισθητικών  προτύπων και το διακύβευμα της “ελεύθερης” και “αδιαμεσολάβητης” έκφρασης

8η Εβδομάδα

Παραγωγική διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων, σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσω της τέχνης, εργαλείο γνωστικών διεργασιών και δημιουργικής πράξης, επίδειξη ευαισθησίας σε ποικίλα θέματα, επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

9η Εβδομάδα

Ανάπτυξη επιτελικών δεξιοτήτων σχηματοποίησης εμπειριών, ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, κοινωνικός ρόλος της τέχνης, άνοιγμα στην κοινωνία, ομαδικές, συλλογικές πρακτικές

10η Εβδομάδα

Εκφραστικά μέσα και λειτουργία τους (συνεχής διεύρυνση των ορίων και των θεματικών, απενεχοποίηση και διαχείριση του λάθους, πολλαπλότητα, περιστασιακό, ρευστό, ευμετάβλητο, κριτήρια αξιολόγησης)

11η Εβδομάδα

Πολιτισμική και πολιτιστική ποικιλότητα (τέχνη διαφόρων πολιτισμών και εποχών). Καλλιτεχνική πρακτική και κουλτούρα στο πλαίσιο αμοιβαίας σχέσης, δεκτικότητα απέναντι στις ποικίλες καλλιτεχνικές μορφές, συντήρηση πρωτογενούς υλικού και η διάχυσή του

12η Εβδομάδα

Καινοτόμα προγράμματα - εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον -συμμετοχή σε διαγωνισμούς- δημιουργία φεστιβάλ- ομίλων- συνεργασιών με συνδέσμους γονέων, ιδρύματα, φορείς, οργανώσεις (τοπικές, εθνικές και διεθνείς)

13η Εβδομάδα

Τέχνη (αισθητικό αίτημα υπό διαρκή αναίρεση) και σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, γνώση των προκείμενων και ευθύνη διαχείρισής τους, μακροπρόθεσμη στόχευση - διδασκαλία της τέχνης στο πνεύμα της εκφραστικότητας


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Chapman, L. (1993). Διδακτική της Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
Haskell, F. (2012). H ιστορία και οι εικόνες της. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
Hobsbawm. E. (2013). Θρυμματισμένοι καιροί. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο.
Ζήκα, Φ. (επιμ,) (2014). Τέχνη, σκέψη, ζωή. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ.
Νεχαμάς, Α. (2010). Μόνο μία υπόσχεση ευτυχίας. Η θέση του Ωραίου στην τέχνη και στη ζωή. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
Σάλλα, Τ. (2008). Καλλιτεχνική παιδεία και παιδαγωγικά συστήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Ενεργητικές, συμμετοχικές πρακτικές

Δερευνητική/ ανακαλυπτική μέθοδος

Μάθηση μέσω σχεδιασμού

Χρήση εφαρμογών

Συγκριτική έρευνα - η έννοια του πλαισίου

Αξιολόγηση 

Εργαστήρια

Μελέτη και ανάθεση εργασιών


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτές εξετάσεις, καθώς συνυπολογίζεται η συμμετοχή στο εργαστήριο και οι απαιτούμενες συνοδευτικές εργασίες της πρακτικής άσκησης στα σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης


Πίσω