Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: EDU202
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (για το ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 2 (6 για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 4
Προαπαιτούμενο σε: EDU301

Σύντομη Περιγραφή:

Επισκόπηση της ιστορίας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των φιλοσοφικών της παραμέτρων. Εξέταση των μεθόδων και των προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της τέχνης σε μικρά παιδιά/μαθητές Π/θμιας. Μελέτη των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του μαθητή και των στρατηγικών για την διαφοροποιημένη μάθηση (differential learning). Εισαγωγή στην πρακτική της χρήσης οπτικών, ηχητικών και κειμενικών εκπαιδευτικών υλικών και την κατασκευή σχεδίων μαθημάτων που βασίζονται στη γνώση του περιεχομένου, την παιδαγωγική του εργαστηρίου και την παροχή στοιχείων από τους μαθητές. Άμεση παρατήρηση και εποπτευόμενη συμμετοχή με διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες σε σχολικά περιβάλλοντα επιπέδου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 16 ώρες πρακτικής εμπειρίας. Συζήτηση, διαλέξεις, και εργαστήριο.

* Οι διδακτικές ώρες αναλύονται ως εξής: 2 ώρες θεωρία / 2 ώρες εργαστηριακό/Πρακτική Άσκηση.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται να:

  • αντιμετωπίζουν καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις (καλλιτεχνικές δεξιότητες και παιδαγωγική πλευρά της επαγγελματικής τους ταυτότητας)
  • αξιοποιούν κατάλληλα τις δυνατότητες των τεχνολογικών περιβαλλόντων και να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εργαστούν ατομικά, συνεργατικά, καλλιεργώντας την ετοιμότητά τους σε νέες εμπειρίες
  • επιλέγουν και να διαφοροποιούν την εργασία τους με ευελιξία, εμπλέκοντας τους  μαθητές σε ένα ενεργό, εποικοδομητικό παιχνίδι εφευρετικότητας, εκφραστικής οικονομίας και αρτιότητας,
  • διαμορφώνουν κριτήρια αξιολόγησης των διδακτικών δράσεων και ανατροφοδότησης

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Παιδαγωγικά συστήματα και εξέλιξη της έρευνας πάνω στη διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο

2η Εβδομάδα

Διαδρομή της καλλιτεχνικής παιδείας στην ελληνική εκπαίδευση και διδακτικές ανάγκες της Διδακτικής της Τέχνης

3η Εβδομάδα

Εκπαιδευτικές αρχές και στρατηγικές που θεμελιώνουν τον επιστημολογικό χαρακτήρα των Τεχνών, αναζήτηση και διερεύνηση πηγών και διαφόρων τρόπων προσέγγισης και επεξεργασίας μιας ιδέας

4η Εβδομάδα

Μέθοδοι Διδασκαλίας- Διαθεματικότητα- Ανάπτυξη και επιλογή των εκπαιδευτικών υλικών

5η Εβδομάδα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία - κατάλληλη δομή στην υλοποίηση των διδακτικών και μαθησιακών ενεργειών -ανάδραση/ αξιολόγηση

6η Εβδομάδα

Χρήση τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και υποστήριξης (Τεχνολογία, Τεχνική και Τέχνη), παιδαγωγικό και οργανωτικό πλαίσιο

7η Εβδομάδα

Κατανόηση και σύνθεση μερών μέσω της αποκωδικοποίησης του εικαστικού σώματος, διαδικασία οπτικοποίησης (εννοιολογικό - δομικό- αιτιακό μοντέλο)

8η Εβδομάδα

Πορεία διδασκαλίας - Στάδια διδασκαλίας - Δομικά στοιχεία μιας διδακτικής δραστηριότητας ενταγμένης στο πλαίσιο της Καλλιτεχνικής Παιδείας και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της (κατάκτηση της ολιστικότητας: Γνώση, εμπειρία, κοσμοθεωρία)

9η Εβδομάδα

Διδακτέα ύλη: Το θέμα, το υλικό (πολλαπλών μορφών, π.χ. κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος) και η τεχνική της δραστηριότητας, αναγωγή της εμπερίας σε γνώση, βιωματική προσέγγιση της γνώσης, προέκταση γνώσεων και δεξιοτήτων

10η Εβδομάδα

Στοιχεία χωρικής και ιστορικής πραγματικότητας και εξερεύνηση σε νέους τρόπους ανοικτής, ευέλικτης, νοηματοδοτούμενης μάθησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης

11η Εβδομάδα

Μορφικά στοιχεία, αναζήτηση αισθητικών κριτηρίων, στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία της τέχνης, δημιουργία διαύλων πολιτισμικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας

12η Εβδομάδα

Χρήση ουτοπικών πρακτικών και διαχείριση διαδεδομένων δυστοπικών πρακτικών, ανάπτυξη κοινότητας μάθησης, e-tivities (active online learning)

13η Εβδομάδα

Πειραματισμοί και προτάσεις οπτικοακουστικής έκφρασης (προσωπική σφραγίδα και όχι στην παιδαγωγική του τετριμμένου) στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Chapman, L. (1993). Διδακτική της Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
Kemp, M. (2014). Συνέχεια, αλλαγή και πρόοδος. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδη.
Bachelor, D. (2013). Χρωμοφοβία. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα.
Pastoureau, Μ. (2007). Μπλε. Η ιστορία ενός χρώματος. Αθήνα: Εκδόσεις Μελάνι.
Pastoureau, Μ. (2003). Το ρούχο του διαβόλου. Μια ιστορία για ρίγες και ριγέ υφάσματα. Αθήνα: Εκδόσεις Μελάνι.
Αυδίκος, Ε. (επιμ.) (2016). Πολιτισμοί του διαδικτύου. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Ενεργητικές, συμμετοχικές πρακτικές (κατηγοροποίηση ερωτήσεων, καταιγισμός, μελέτη περίπτωσης)

Διερευνητική μέθοδος / Μέθοδος μέσω ανακάλυψης

Μέθοδος μέσω σχεδιασμού

Χρήση εφαρμογών

Συγκριτική μέθοδος έρευνας - η έννοια του πλαισίου

Αξιολόγηση / συν- αξιολόγηση

Εργαστήρια

Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση + επίδοση στο εργαστήριο (εργασίες και πρακτική άσκηση στα σχολεία της Π/θμιας Εκπαίδευσης)


Πίσω