Παιδαγωγικά ΙI: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: EDU201
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (για το ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 2 (4 για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Προαπαιτούμενα: EDU101, EDU102

Σύντομη Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται κριτική παρουσίαση βασικών εννοιών από το χώρο της διδακτικής. Ξεκινώντας από την έννοια του αναλυτικού προγράμματος, θίγονται ζητήματα σχεδιασμού και σύνταξης αυτού και αναλύονται μέθοδοι, μοντέλα, στρατηγικές και μορφές διδασκαλίας. Η κριτική παρουσίαση επεκτείνεται σε έννοιες όπως οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας, η οργάνωση της διδασκαλίας, το σχέδιο μαθήματος, το μαθησιακό αποτέλεσμα η αξιολόγηση της διδακτικής δραστηριότητας και το διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό). Οι φοιτητές καλούνται να εκτιμήσουν τις παραμέτρους αυτές μέσα από τις νέες τάσεις στη διδακτική εντός του πλαισίου της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται σε θέματα σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, όπως π.χ. η διερεύνηση, η πολυπρισματική θεώρηση, η μελέτη πολλαπλών πηγών, η διαθεματικότητα κ.λπ).

* Οι διδακτικές ώρες αναλύονται ως εξής: 2 ώρες θεωρία.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται να:

  • αποκτήσουν διδακτικές και παιδαγωγικές δεξιότητες,
  • εξοικειωθούν με τις διάφορες όψεις της διδακτικής πράξης
  • περιγράφουν και να αναλύουν μορφές και δομές της διδασκαλίας των στρατηγικών του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
  • αναπτύξουν την αντανακλαστική ικανότητα προκειμένου να αξιολογήσουν τις διδακτικές τους επιλογές κατανοώντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, εντός ενός κύκλου κοινωνικού προβληματισμού, στη σφαίρα επιστημονικών αναζητήσεων
  • λειτουργούν ως συνερευνητές, συνεργάτες και καθοδηγητές

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα

Πλαίσιο αναφοράς - αξιακές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

2η Εβδομάδα

Δομικοί παράγοντες της διδασκαλίας και η σχέση τους, είδη διδασκαλίας, διδασκαλία και μαθητεία, ερμηνευτική ανάλυση των παραδοχών της διδασκαλίας

3η Εβδομάδα

Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης - δημιουργώντας κοινότητες μάθησης (τάσεις: συστηματική οτπική, αντιθέσεις: αναλυτική και συστηματική σκέψη,, προσδοκίες: διαδικασίες μέτρησης και διαδικασίες αλλαγής, φραγμοί και δυσλειτουργίες: προσαρμοστική ή “μονού- βρόγχου μάθηση αντί παραγωγική ή “διπλού βρόγχου” μάθηση, προοπτικές)

4η Εβδομάδα

Μοντέλα συμπεριφοράς (σπειροειδής μάθηση, άμεση διδασκαλία, προσομοίωση, κοινωνική μάθηση, ενίσχυση της επίδοσης)

5η Εβδομάδα

Θεωρίες Μάθησης - Κίνητρα Μάθησης - Κουλτούρα μάθησης (πολυφωνική μάθηση, κριτική στάση, έμφαση στη φαντασία, παιγνιώδης μάθηση)

6η Εβδομάδα

Κατάκτηση εννοιών - βασικές δεξιότητες σκέψης- Συντεταγμένες της δημιουργικής διαδικασίας - Οργανόγραμμα και κριτήρια

7η Εβδομάδα

Σχεδιασμός αυθεντικών, αλληλεπιδραστικών, συνεργατικών και αναδυόμενων περιβαλλόντων μάθησης, τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, δομημένη συνεργατική μάθηση

8η Εβδομάδα

Μορφές ή τύποι επικοινωνίας στη σχολική τάξη- Αλληλεπίδραση- ανατροφοδότηση- δίκτυο επικοινωνίας- μεταβλητές

9η Εβδομάδα

Διαμεσολαβητική Παιδαγωγική - Πολύμορφες σχολικές πρακτικές

10η Εβδομάδα

Διδασκαλία που αξιοποιεί την έρευνα για την καθοδήγηση της πρακτικής (αναλυτικό πρόγραμμα, κοινωνική οργάνωση της τάξης, παραπρόγραμμα)

11η Εβδομάδα

Πολιτιστικό κεφάλαιο και Εκπαιδευτική Διαδικασία

12η Εβδομάδα

Διανοητικό και καλλιτεχνικό τοπίο - εστίαση στο σύνολο των μεθοδολογικών τεχνικών - ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

13η Εβδομάδα

Πειραματισμοί και προτάσεις, υποστηρικτικύ υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), παρουσίαση εργασιών, ανταλλαγή ανατροφοδοτικών σχολίων και στοχασμού


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Bruce, J., Marsha, W., Calhoun, E. (2009). Διδακτική Μεθοδολογία - Διδακτική Μοντέλα. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.
Ψυχάρης, Σ. (2017). Διδακτική και σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.
Βάος Αντώνης (2008). Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος
Roblyer, M.D., Doering, H. A. (2014). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
Freire, P. (2006). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις
Ενεργητικές, συμμετοχικές πρακτικές
Κατάκτηση εννοιών
Μάθηση μέσω σχεδιασμού
Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση + βαθμολόγηση εργασιών
ή Projects/Εργασίες ως μέθοδος αξιολόγησης


Πίσω