Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 15-09-2023 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων Τμημάτων καλλιτεχνικού προσανατολισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α’) και της απόφασης της 18ης/05.07.2018 Συνεδρίασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους.

Περίοδος αιτήσεων: 28-07-2023 12:00 - 15-09-2023 14:00

Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων που θα ενταχθούν το ΕΠΣ το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25).

Στο ΕΠΣ γίνονται δεκτοί - κατόπιν αίτησής τους - πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι αποκλειστικώς καλλιτεχνικού προσανατολισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων ως ισότιμων από το ΔΟΑΤΑΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας εφαρμογής μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2023 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) σκαναρισμένο αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας,
β) πρόσφατη φωτογραφία,
γ) αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών. Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος. Πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση τόπου σπουδών για την περίπτωση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία απονέμουν τίτλους που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Δεν απαιτείται πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ισχύει ό,τι και στην περίπτωση (γ),
ε) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
στ) αυτοπεριγραφική έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος,
ζ) λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.ο.κ.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΠΕΤΤΗΧΕ
e-mail: av-artedu@ionio.gr

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 | Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
URL: avarts.ionio.gr


Ionio       Avarts       Artedu