Διδακτορικές Σπουδές
Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών
(Ενημέρωση: 19/06/2015 - Αρχείο .pdf 280Kb)

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
(Ενημέρωση: 19/06/2015 - Αρχείο .pdf 86,3Kb)

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος, δηλαδή σε νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης που στηρίζονται στην χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνολογιών παραγωγής και επεξεργασίας του ήχου και της εικόνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους στους τομείς της τέχνης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. Ενδεικτικές ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • την ανάπτυξη οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου με την χρήση ψηφιακών μεθόδων και τεχνικών, με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλει πειραματικά στην έρευνα στον χώρο της τέχνης.
 • την ανάπτυξη ψηφιακών οπτικοακουστικών τεχνολογιών που θα προάγουν την επιστημονική έρευνα και θα συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης ή και της τέχνης, μέσα από την σύμπραξη Τέχνης και Επιστήμης.
 • την θεωρητική - ιστορική έρευνα και ανάλυση στον τομέα των Τεχνών Νέων Μέσων (New Media Arts), αλλά και της τέχνης ευρύτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τα κριτήρια του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου 3685/08 [1] και να υποβάλλουν στην γραμματεία υπογεγραμμένη αίτηση (στην οποία να αναφέρεται απαραιτήτως ο ενδεικτικός τίτλος της διατριβής και το προτεινόμενο ως επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.) στην γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από:

 1. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής: θέμα, σκοπό, συνοπτική κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα, περιγραφή της μεθοδολογίας, επιμέρους στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και μια αρχική, ενδεικτική βιβλιογραφία.
 2. Aναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
 3. Τίτλο (ή τίτλoυς) σπουδών με την σχετική βεβαίωση ισοτιμίας, όπου αυτή απαιτείται. Και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
 5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης [2] μίας ξένης γλώσσας (επιπλέον της μητρικής).
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της πρότασής του είναι πρωτότυπο, και ότι δεν έχει υποβληθεί προς κρίση υπό οποιαδήποτε μορφή σε άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών:

 • Αναπλ. Καθηγητής Θ. Βλάχος (Πρόεδρος και Διευθυντής του Προγράμματος)
 • Καθηγητής Ν. Γ. Κανελλόπουλος
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Χαμαλίδη
 • Επίκουρος Καθηγητής A. Γιαννακουλόπουλος

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.  26610 87860-1), ή κατευθείαν με κάποιο από τα μέλη ΔΕΠ, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην περιοχή ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

_______________

[1] Σύμφωνα με το Άρθρο 9, Παρ. 1 του Ν. 3685/2008, «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.».

[2] Κατοχή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003, ή άλλος τίτλος αναγνωρισμένος από τον αρμόδιο φορέα Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του υπουργείου Παιδείας, ή τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.