Χάλκου Μαρία

Αντικείμενο: Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου
Βαθμίδα: Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ν. 4009/2011
Τηλέφωνο: 26610 87860
Email: mchalkou@ionio.gr
WWW: https://independent.academia.edu/MariaChalkou

Χάλκου Μαρία

Επιστροφή