Διοικητικό & Ερευνητικό Προσωπικό
Όνομα Ιδιότητα Επικοινωνία
Σωτηρία Αρωνιάδα Προϊσταμένη
Γραμματείας
Τηλ.: 26610-87860
Φαξ: 26610-87866
Email: aroni@ionio.gr
Γεωργία Αποστολοπούλου Ερευνητικό Προσωπικό Τηλ.: 26610-87860/1
Φαξ: 26610-87866
Email: georgia@ionio.gr